Wie zijn we?

Wij zijn Hallerbos B&B, met vestiging op Kleinheide 2 in 1500 Halle (België). Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het ondernemingsnummer BE 0771 383 689. In het kader van onze activiteiten verzamelen/behouden, onthullen en/of verwerken wij uw persoonsgegevens. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, kwalificeren wij ons als de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken.

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens (d.w.z. alle informatie op basis waarvan uw identiteit mogelijkerwijs met redelijke middelen kan worden vastgesteld; hierna: “Persoonsgegevens”) is noodzakelijk voor de vervulling van onze contractuele verplichtingen die wij voor u zijn aangegaan en voor de levering van onze diensten aan u, om onze rechtmatige belangen te beschermen en om aan onze financiële en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Door de Site te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, opslaan, gebruiken, onthullen en ander gebruik van uw Persoonlijke Informatie zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Wij moedigen onze Gebruikers aan de Privacyverklaring zorgvuldig te lezen en te gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen twee soorten gegevens en informatie van Gebruikers.

Het eerste type informatie is niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie met betrekking tot een of meer Gebruiker(s) die beschikbaar kan worden gesteld of verzameld door de Site te gebruiken (“Niet-persoonlijke Informatie”). Wij zijn niet op de hoogte van de identiteit van een Gebruiker van wie niet-persoonlijke informatie verzameld is. Verzamelde Niet-Persoonlijke Gegevens kunnen geaggregeerde gegevens over uw gebruik en technische gegevens die door uw apparaat worden doorgegeven omvatten, waaronder bepaalde software- en hardwaregegevens (b.v. de browser en het besturingssysteem dat uw apparaat gebruikt, uw taalvoorkeur) , toegangstijd, enz. om de functionaliteit van onze Site te verbeteren. Wij kunnen ook informatie verzamelen over uw activiteiten op de Site (b.v. over de pagina’s die u bekeken hebt, uw surfgedrag, clicks, promoties, enz.)

Het tweede soort informatie betreft Persoonsgegevens. Dit is individueel identificeerbare informatie op basis waarvan een persoon kan worden opgespoord, al dan niet via een redelijke inspanning. Dit soort informatie gaat over:

  • Apparaatinformatie: Wij verzamelen Persoonsgegevens van uw apparaat. Deze gegevens kunnen locatiegegevens, IP-adressen, unieke identificatoren (bijv. MAC-adres en UUID) en andere informatie omvatten die te maken heeft met uw activiteiten via de site.
  • Naam, telefoonnummer en e-mailadres worden verzameld om zo nodig contact met u op te nemen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is in verband met de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. Alleen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of wanneer dat nodig is voor de verdediging van onze belangen in het kader van een gerechtelijke procedure (bijv. in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens langer bewaren.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij implementeren en onderhouden de beveiliging van de Site en uw gegevens met grote zorg. Hoewel wij alle redelijke maatregelen nemen om alle gegevens te beschermen, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de daden van personen die zich onbevoegd toegang verschaffen tot of misbruik maken van onze Site en kunnen wij impliciet, expliciet of anderszins niet garanderen dat wij dergelijke toegang zullen voorkomen.

Overdracht van gegevens buiten de EER

Let op: sommige ontvangers van gegevens bevinden zich buiten de EER (Europese Economische Ruimte). In dergelijke gevallen zullen wij uw gegevens alleen delen met landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als landen die gegevensbescherming op een adequaat niveau bieden of wij sluiten een wettelijke overeenkomst om gegevensbescherming op een adequaat niveau te garanderen.

Advertenties

Wij kunnen reclametechnologie van derden gebruiken om advertenties te plaatsen wanneer u de Site gebruikt. Deze technologie gebruikt informatie over uw gebruik van de Diensten om u advertenties te kunnen aanbieden (bijv. door cookies van derden in uw webbrowser te plaatsen).

Marketing

Wij kunnen uw Persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, enz. gebruiken, of met de hulp van onze externe onderaannemers, om u promotiemateriaal te geven over onze diensten waarvan wij denken dat die voor u interessant kunnen zijn.

Uit respect voor uw recht op privacy bieden wij u de mogelijkheid om binnen dit promotiemateriaal aan te geven dat u in de toekomst niet langer promotieaanbiedingen van ons wenst te ontvangen. Als u zich afmeldt, zullen wij uw e-mailadres of telefoonnummer uit onze reclamelijst verwijderen.

Zakelijke transactie

Wij kunnen informatie delen in het geval van een zakelijke transactie (b.v. de verkoop van een belangrijk deel van ons bedrijf, een fusie, een consolidatie, of de verkoop van activa). In dat geval neemt de begunstigde of de overnemende onderneming de rechten en plichten op zich zoals die in de Privacyverklaring vermeld staan.

Minderjarigen

Wij begrijpen hoe belangrijk het is om de privacy van kinderen te beschermen, vooral online. Deze website is niet bedoeld voor of gericht op kinderen. In geen geval zullen wij minderjarigen toestaan onze diensten te gebruiken als zij geen voorafgaande toestemming van een ouder of wettelijke voogd hebben. Wij verzamelen niet opzettelijk Persoonsgegevens van minderjarigen. Als een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind ons zonder toestemming Persoonsgegevens heeft verstrekt, moet hij of zij contact met ons opnemen via info@hallerbosbnb.com

Aanpassingen of wijzigingen
van deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de Privacyverklaring periodiek aan te passen of te herzien. Ingrijpende wijzigingen worden onmiddellijk van kracht wanneer de herziene Privacyverklaring wordt gepubliceerd. De datum van de laatste versie staat onderaan op deze pagina. Als u de website blijft gebruiken nadat u dit soort wijzigingen op onze website hebt gemeld, betekent dit dat u deze wijzigingen van de Privacyverklaring erkent en goedkeurt, en dat u akkoord gaat met de voorwaarden van die wijzigingen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen

Als u algemene vragen hebt over de website of over de informatie die wij over u verzamelen en hoe wij die gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via info@hallerbosbnb.com.

Hallerbos B&B, Kleinheide 2, 1500 Halle

Laatst bijgewerkt op 12/10/2021

Wil je op de hoogte gehouden worden van komende activiteiten?

laat je inspireren

© 2022 Hallerbos B&B Alle rechten voorbehouden
  • Website door