Levering en verkoop

1. Deze voorwaarden bevatten en regelen de volledige overeenkomst tussen de klant (tegelijk en samen bedoeld: de persoon die fysiek aanwezig is en verblijft in onze gebouwen en infrastructuren, evenals de persoon die bij ons optreedt in zijn naam of voor zijn rekening of in naam of voor rekening van derden; hierna samen “de klant” genoemd) en ons bedrijf, met betrekking tot alle werken, leveringen en diensten die door ons worden gevraagd of aan ons worden toevertrouwd (hierna “de diensten” genoemd). Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de gast van de enige schriftelijke (papier, e-mail, fax, of op een andere vaste drager) offerte, voorstel, aanbieding of bestelbon (hierna gezamenlijk “bestelbon” genoemd), ongeacht eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden van welke aard dan ook van de kant van de klant. Elke afwijking van deze voorwaarden moet schriftelijk gebeuren.
2. Door een bestelbon naar behoren in te vullen en te ondertekenen, plaatst de klant een definitieve en onherroepelijke bestelling bij ons bedrijf voor diensten zoals beschreven in deze bestelbon. De klant kan tegenover ons bedrijf alleen een schriftelijke bestelling inroepen als deze bestelling de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van ons bedrijf draagt, hierbij alleen rechtsgeldig vertegenwoordigd door een van zijn directeuren of een lid van zijn directie die daartoe uitdrukkelijk is aangewezen.

3. Elke wijziging, toevoeging of schrapping met betrekking tot de in de bestelbon beschreven diensten moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon. Bij gebreke daarvan zal altijd en onherroepelijk worden aangenomen dat deze diensten werden uitgevoerd overeenkomstig de mondelinge instructies van de cliënt.

4. Onze prijzen, zoals vermeld in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen, hetzij als vaste prijzen, zijn vastgesteld op basis van de heffingen, belastingen, koersen, officiële wisselkoersen, lonen en sociale lasten die geldig zijn op de datum van de opstelling van de bestelbon. Zij kunnen altijd en zelfs zonder voorafgaand akkoord van de klant door ons bedrijf herzien worden, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturering met minstens 5 % gestegen zijn.

5. Elke termijn voor de levering van diensten, indien vermeld, is slechts indicatief aangegeven, en laattijdige levering of uitvoering geeft de klant niet het recht de bestelling te annuleren of schadevergoeding te eisen, noch zijn betalingsverplichtingen op te schorten. In elk geval wordt elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of die ons ertoe dwingt de levering van diensten tijdelijk of definitief op te schorten, beschouwd als een geval van overmacht, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-outs, tekort aan arbeidskrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden bij het vervoer, enz. die zich bij ons of bij onze leveranciers voordoen. De tijdelijke opschorting van de diensten wegens overmacht houdt automatisch en zonder schadevergoeding in dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingsperiode, vermeerderd met de tijd die nodig is om de diensten opnieuw op te starten. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor schadevergoeding van de klant te eisen indien wij niet op de overeengekomen datum met de uitvoering van onze verplichtingen konden beginnen en indien deze verhinderingen aan de klant te wijten zijn. De klant van zijn kant moet ervoor zorgen dat onmiddellijk met onze diensten kan worden begonnen. Bij gebreke daarvan zullen de directe en indirecte kosten die het gevolg zijn van het tijdverlies aan de klant in rekening worden gebracht, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Algemene voorwaarden voor levering en verkoop

6. De klant is jegens ons bedrijf aansprakelijk voor elk schadelijk feit dat zich voordoet in onze gebouwen en aan onze infrastructuren en goederen, werknemers, aangestelden, personeelsleden, onderaannemers en hun materiaal en dienstverleners, zowel ten gevolge van de eigen fout van de klant (zelfs de lichtste) als van die van personen voor wie hij verantwoordelijk is of van derden die hij heeft toegelaten of gedoogd op de plaats waar de dienst wordt verleend. In dezelfde zin zal de klant ons bedrijf volledig vrijwaren tegen elke aansprakelijkheid van derden in dit verband. Onze maatschappij is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, waardevermindering of beschadiging van goederen, voorwerpen, waardepapieren of andere zaken van welke aard ook, die de klant ons heeft toevertrouwd, zowel in als buiten onze gebouwen en infrastructuren, alsook tijdens het vervoer of de levering ervan. Voor zover het nuttig zou zijn de voornoemde beperking van aansprakelijkheid te betwisten, geldt zij in alle gevallen tot een maximumbedrag van 1.000,00 EUR. Ons bedrijf gaat geen enkele overeenkomst of verplichting aan om de voertuigen (en hun inhoud) die door de klant gebracht en op de parking van het bedrijf geplaatst worden, op te slaan, zelfs niet als dit tegen betaling gebeurt. Zij is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade aan deze voertuigen of hun inhoud, tenzij dit door de maatschappij of haar werknemers zou zijn gedaan. In dit laatste geval is de onderneming van elke aansprakelijkheid ontheven, indien de klant de schade niet uiterlijk bij het verlaten van het betreffende autoterrein heeft gemeld. De klant is aansprakelijk ten opzichte van onze maatschappij en, bij wijze van volledige vrijwaring van onze maatschappij ten opzichte van derden, voor elke schade veroorzaakt door of via de goederen van welke aard ook, die door de klant aan onze maatschappij zijn toevertrouwd. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van ons bedrijf een inspanningsverbintenis zijn en geen resultaatsverbintenis. In geen geval zal onze onderneming aansprakelijk zijn voor haar eigen fout of nalatigheid of die van haar werknemers, zelfs niet in geval van grove fout, nalatigheid of opzet, behalve wanneer het contract of de wet uitdrukkelijk en dwingend in bepaalde aansprakelijkheden voorziet.

7. Beëindiging van de ons toevertrouwde opdracht, hetzij vóór, hetzij tijdens de uitvoering van de diensten, is alleen mogelijk met ons uitdrukkelijk akkoord, waarbij de klant altijd gehouden zal zijn tot volledige betaling van de reeds betaalde kosten en lasten, van de reeds verrichte diensten, alsmede van de reeds geleverde materialen en benodigdheden, vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 30 % van het totale overeengekomen bedrag zonder BTW voor het feit van het verdere verlies van de opdracht. Dezelfde regels zijn van toepassing indien de klant geen gebruik maakt van onze leveringen en diensten en dit niet gemeld heeft volgens de geldende bepalingen, tenzij die bepalingen in een hogere schadevergoeding voorzien, in welk geval deze hogere schadevergoeding verschuldigd is.

8. Uit hoofde van onze leveringen en diensten is onze garantie beperkt tot die welke wij van onze eigen leveranciers kunnen verkrijgen. In alle omstandigheden is de garantie beperkt tot de vervanging van de gebrekkige onderdelen of materialen. De transportkosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Om geen enkele reden kunnen wij gehouden worden tot enige terugbetaling, betaling of vergoeding. In geen geval kan ons bedrijf aansprakelijk gesteld worden voor gebreken van welke aard ook, die de door ons bedrijf, onze onderaannemers of werknemers geleverde goederen en diensten kunnen aantasten, waarbij de klant alleen verhaal kan nemen op onze leveranciers of op de producenten van de betreffende materialen en goederen. Gebruikelijke variaties en verschillen in geleverde goederen, om welke reden dan ook, komen nooit ten laste van ons bedrijf, evenmin als andere gebreken aan de geleverde – 1 – goederen of materialen, zelfs nadat deze door de klant of door derden voor rekening van de klant verder zijn gewijzigd, bewerkt of gebruikt. Gebruik of behandeling van de door ons bedrijf geleverde goederen of materialen met de verkeerde producten of zonder de instructies van ons bedrijf betreffende gebruik en onderhoud op te volgen of opgevolgd te hebben, is altijd zonder enig verhaal tegen de klant. In geen geval is ons bedrijf aansprakelijk voor gebreken van welke aard ook in goederen en materialen die door de klant, zijn onderaannemers, agenten of werknemers geleverd zijn. De bepalingen van de artikelen 1643 en volgende van het Belgisch Burgerlijk Wetboek betreffende verborgen gebreken aan het verkochte goed zijn niet van toepassing, met uitzondering van artikel 1648. De vernietiging of de beschadiging door ongeval of overmacht van de geleverde goederen of materialen of van de geleverde diensten, of te wijten aan de eigen schuld van de klant of van personen voor wie hij verantwoordelijk is of die hij toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze maatschappij. In alle gevallen geldt een onvoorwaardelijke betaling van onze voorschotten, provisies, facturen of andere onkostenstaten zonder gemotiveerd protest als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de daarin vermelde of virtueel inbegrepen diensten, werken en leveringen. In alle gevallen geldt de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikneming van de geleverde goederen en diensten door de gast of zijn gevolmachtigden tegelijkertijd als hun definitieve en onherroepelijke aanvaarding met betalingsverplichting.

9. Om geldig te zijn, moet elke klacht betreffende voorschotten, betalingen en facturen per aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel van onze vennootschap gericht worden binnen de vijf kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, de debetnota of de kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van de factuur te zijn. De betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn of de ingebruikneming van de goederen en diensten levert steeds en zonder uitzondering voldoende bewijs van de geleverde prestaties.

10. Alle goederen, materialen en leveringen, evenals de verrichte leveringen en diensten zelf, blijven eigendom van onze maatschappij tot de volledige betaling van onze facturen in hoofdsom en adhesie (eigendomsvoorbehoud). Dit geldt ook als de werken, leveringen, goederen of materialen van ons bedrijf slechts een deel (bijzaak) zijn van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of delen daarvan niet aan ons bedrijf zouden toebehoren.

11. Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, behalve in het geval van bijzondere, uitsluitend schriftelijk gesloten overeenkomsten van die strekking. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om één of meer door haar te bepalen voorschotten op de te verrichten diensten te eisen vóór de aanvaarding van de bestelling en/of een ander soort garantie vóór het begin van de leveringen, of naar eigen goeddunken één of meer tussentijdse betalingen tijdens de uitvoeringsperiode, zulks naar gelang van de financiële positie van de klant, de omvang en de kostprijs van de gevraagde diensten, en meer. De BTW en alle andere belastingen, rechten, heffingen of kosten zijn altijd ten laste van de klant. Indien de klant de hoofdsom en de adhesie, bepaald volgens de factuur, niet binnen de voormelde termijn betaalt, is het volledige bedrag onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling opeisbaar. Elke betaling is slechts geldig indien ze contant gebeurt (wettelijk aanvaard betaalmiddel in België), via bankoverschrijving, met een gegarandeerde of beperkte cheque, of met elk ander betaalmiddel dat uitdrukkelijk door onze vennootschap aanvaard wordt. Niemand anders dan de directeuren van onze maatschappij of de leden van het management die voor dit doel zijn aangesteld, is gemachtigd betalingen van welke aard dan ook te ontvangen. De datum van betaling per bankoverschrijving of cheque is de datum waarop dit bedrag op onze rekening wordt bijgeschreven. Betaling per wissel houdt geen schuldvernieuwing in.

12. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling of enige andere formaliteit, een rente op van 12 % per jaar, berekend vanaf de vervaldag tot de datum van volledige betaling, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 15 % met een minimum van 500,00 euro, over de verschuldigde hoofdsom. De kosten in verband met onbetaalde wissels of cheques, alsmede alle andere inningskosten, zijn niet in de vaste vergoeding begrepen en worden extra aangerekend. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven tot opschorting of vernietiging van de nog uit te voeren leveringen en diensten en tot de weigering om nieuwe bestellingen te aanvaarden. Deze clausule geldt alleen ten gunste van ons bedrijf en kan alleen door ons ingeroepen worden. Indien de klant een consument is in de zin van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, heeft ons bedrijf het recht om in geval van niet-betaling de op dat ogenblik geldende consumentenrente aan te rekenen, onverminderd de andere door de wet toegestane toeslagen en vergoedingen en onverminderd het recht van ons bedrijf om een hogere schade te bewijzen.

13. In geval van pluraliteit rusten alle verplichtingen van de klant hoofdelijk op ieder van hen en zijn zij ondeelbaar. Elke persoon die een bestelling plaatst voor rekening van derden, of met verzoek om aan derden te factureren, maakt zich sterk voor de derden, overeenkomstig artikel 1120 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, en blijft altijd persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling indien deze niet tijdig door deze derden uitgevoerd wordt.

14. Onze bestellingen en overeenkomsten worden beheerst door het recht van het Koninkrijk België. Alle geschillen betreffende de opstelling, uitvoering of interpretatie van de bestelbon, het contract, de factuur, de algemene voorwaarden of elk ander document in het kader van het contract, zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Brussel, van het arrondissement waar de gast zijn maatschappelijke zetel of woonplaats heeft, of zullen worden beslecht door middel van arbitrage of door middel van een Europees betalingsbevel, naar de exclusieve keuze van onze onderneming en zonder enig verhaal van de klant. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling, zal dit geen afbreuk doen aan de geldigheid van de overige voorwaarden en zal de ongeldige bepaling worden omgezet in een geldige bepaling die het best de letter en de geest van deze voorwaarden weergeeft.

Laatst bijgewerkt: Oktober 2021

Organisatie van een evenement

I. Toepassingsgebied

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op contracten voor de verhuur van conferentie-, banket- en vergaderruimten van de B&B voor de organisatie van evenementen, zoals conferenties, banketten, seminars, vergaderingen en andere evenementen, alsmede op alle verdere leveringen en diensten door de B&B in verband daarmee, met name de reservering van accommodatie.

II. Sluiting van het contract, contractuele partner

1. Het Contract betreffende de organisatie van evenementen (hierna kortweg “Contract” genoemd) komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding door de Besteller van het aanbod van de B&B. Indien de besteller het Contract namens een derde sluit, wordt deze derde Contractuele Partner van de B&B in plaats van de besteller; de besteller zal de B&B hiervan met name tijdig vóór het sluiten van het Contract op de hoogte brengen en de B&B de naam en het adres van de werkelijke Contractuele Partner meedelen.

2. Indien de besteller het contract kennelijk namens een derde sluit of indien de derde een handelsagent of organisator opdracht heeft gegeven het contract te sluiten, is de besteller, de agent of de organisator hoofdelijk aansprakelijk met de derde, die Contractuele Partner wordt, voor alle verplichtingen die uit het contract voortvloeien, voor zover de B&B daarvan door de besteller, de agent of de organisator op de hoogte is gesteld. Onafhankelijk hiervan is de besteller verplicht alle informatie betreffende de reservering aan de derde door te geven, in het bijzonder de onderhavige Algemene Voorwaarden.

3. Onderverhuur en wederverhuur van de verhuurde kamers, ruimte of vitrines, alsmede uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken, verkoop en andere evenementen behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van de B&B.

III. Diensten, prijzen, betaling, schuldvergelijking

1. De B&B is verplicht de diensten te verlenen die door de Contractuele Partner zijn besteld en waarmee de B&B heeft ingestemd, overeenkomstig de onderhavige Algemene Voorwaarden.

2. De Contractpartner is verplicht de voor deze diensten overeengekomen of geldende prijzen van de B&B te betalen. Dit geldt ook voor diensten en onkosten van derden die de Contractuele Partner in verband met het evenement aan de B&B verschuldigd is, in het bijzonder ook voor vorderingen van auteursrechten-incassobedrijven. De overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW tegen het geldende wettelijke tarief. Indien de periode tussen het sluiten van het contract en de uitvoering van het contract langer is dan vier maanden en de BTW tegen het wettelijke tarief na het sluiten van het contract stijgt, behoudt de B&B zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen met het bedrag waarmee de toepasselijke BTW is gestegen. Bovendien is de Contractuele Partner aansprakelijk voor de betaling van alle door de deelnemers aan het evenement bestelde spijzen en dranken, alsmede van alle andere kosten die door de deelnemers aan het evenement worden gemaakt.

3. Na ontvangst worden de door de B&B uitgeschreven facturen onmiddellijk opeisbaar, zonder aftrek. De B&B kan de Contractuele Partner te allen tijde verzoeken de opeisbare vorderingen zonder onnodige vertraging te voldoen. De Contractuele Partner is uiterlijk in verzuim wanneer hij niet binnen 30 dagen na de vervaldatum en ontvangst van een factuur heeft betaald. Dit geldt voor een Contractuele Partner die consument is, alleen indien deze gevolgen op de factuur vermeld zijn. In geval van betalingsverzuim heeft de B&B het recht de consument een rente in rekening te brengen die gelijk is aan de wettelijke rente, vermeerderd met 5 procentpunten. Voor handelstransacties is de rentevoet voor betalingsverzuim gelijk aan de bijzondere wettelijke rentevoet zoals bepaald in de Wet Betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002, vermeerderd met 8 procentpunten. De B&B behoudt zich het recht voor om een hogere schade te bewijzen. Voor elke aanmaning die na het intreden van het verzuim wordt verstuurd, kan de B&B aanmaningskosten ten bedrage van EUR 5,00 in rekening brengen.

4. De B&B heeft het recht om van de Contractuele Partner, bij het sluiten van het Contract of later, een redelijk voorschot of zekerheid te vragen in de vorm van een creditcardgarantie, aanbetaling of iets dergelijks. Het bedrag van het voorschot en de betalingsdata kunnen schriftelijk in het Contract worden overeengekomen.

5. In gerechtvaardigde gevallen, bijv. betalingsachterstand van de klant of uitbreiding van de contractuele omvang, heeft de B&B het recht om ook na het sluiten van het Contract tot aan het begin van het evenement een voorschot of het stellen van zekerheid in de zin van artikel 4 hierboven te verlangen of de in het Contract overeengekomen voorschot of zekerheid te verhogen tot de volledige overeengekomen vergoeding. Algemene Voorwaarden voor de organisatie van evenementen

6. De Contractuele Partner heeft het recht een vordering van de B&B alleen te verrekenen met onherroepelijke en in kracht van gewijsde gegane vorderingen.

IV. Ontbinding door de Contractuele Partner, annulering

1. De B&B verleent de Contractuele Partner het recht om het Contract te allen tijde te ontbinden onder de volgende voorwaarden:

Indien de Contractuele Partner de reservering herroept, heeft de B&B recht op een redelijke vergoeding.
De B&B kan ervoor kiezen om van de Contractuele Partner schadevergoeding te eisen in de vorm van een forfaitair schadebedrag in plaats van een specifiek berekende schadevergoeding. In geval van annulering meer dan 60 dagen vóór de datum van het evenement bedraagt de forfaitaire schadevergoeding 50 % van de contractueel overeengekomen prijs voor het evenement, met name voor de huur van de hotelruimte, de kamers en de verstrekking van voedsel en drank. In geval van annulering minder dan 60 dagen vóór de datum van het evenement bedraagt de forfaitaire schadevergoeding 80% van de contractueel overeengekomen prijs van het evenement, met name voor de huur van de hotelruimte, de kamers en de verstrekking van spijzen en dranken. Het contractueel overeengekomen bedrag wordt berekend op grond van het overeengekomen aantal deelnemers. Indien de prijs van de spijzen en dranken nog niet contractueel is vastgelegd, vormt het op dat ogenblik geldende driegangenmenu met de laagste prijs van de respectieve evenementenaanbieding de basis van de forfaitaire vergoeding. Het staat de Contractuele Partner vrij te bewijzen dat de B&B geen schade heeft geleden, of dat de voor de B&B ontstane schade minder bedraagt dan de gevorderde forfaitaire schadevergoeding.
Indien de B&B de schade specifiek berekent, kan het bedrag van die redelijke schade maximaal de contractueel overeengekomen prijs voor de door de B&B te verlenen diensten bedragen, verminderd met de waarde van de door de B&B bespaarde uitgaven, alsmede met het bedrag dat de B&B toekomt uit leveringen en diensten die in de plaats daarvan aan eventuele andere contractuele partners zijn verleend.
2. De bovenstaande bepalingen betreffende de vergoeding zijn van overeenkomstige toepassing indien de Contractuele Partner geen gebruik maakt van de geboekte diensten en nalaat dit feit tijdig aan de B&B mede te delen.

3. Indien de B&B aan de Contractuele Partner een optie heeft verleend om het Contract binnen een bepaalde termijn te ontbinden zonder verdere rechtsgevolgen, heeft de B&B geen recht op schadevergoeding. Voor de vraag of de verklaring van ontbinding tijdig is gedaan, is de ontvangst daarvan bij de B&B beslissend. De Contractuele Partner moet de ontbinding schriftelijk verklaren.

V. Ontbinding door de B&B

1. Indien aan de Contractuele Partner een kosteloos ontbindingsrecht is verleend overeenkomstig IV lid 3, heeft de B&B eveneens het recht om het Contract binnen de overeengekomen termijn te ontbinden, indien andere gasten en klanten naar de geboekte kamers en vergaderruimten informeren en de Contractuele Partner geen afstand doet van zijn kosteloos ontbindingsrecht overeenkomstig IV lid 3, nadat hij daartoe door de B&B is verzocht.

2. Indien een overeengekomen voorschot of zekerheid, of een dergelijk voorschot of zekerheid zoals gevraagd op grond van III lid 4 en/of 5, niet wordt uitgevoerd, ook niet na het verstrijken van een door de B&B gestelde redelijke respijttermijn, heeft de B&B eveneens het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

3. Bovendien heeft de B&B het recht tot buitengewone ontbinding van het Contract om gegronde redenen, in het bijzonder indien

overmacht of andere omstandigheden die niet aan de B&B te wijten zijn, de uitvoering van het Contract onmogelijk maken
bij het boeken van evenementen misleidende of onjuiste verklaringen over belangrijke feiten zijn gebruikt, bijvoorbeeld met betrekking tot de naam van de organisator of het doel van het evenement
de B&B goede redenen heeft om aan te nemen dat het evenement de goede bedrijfsgang, de veiligheid of de reputatie van de B&B bij het publiek in gevaar kan brengen, zonder dat dergelijke zaken aan de B&B te wijten zijn;
er sprake is van ongeoorloofde onderhuur of wederverhuur volgens II clausule 3;
er een geval van VI clausule 3 bestaat;
de B&B kennis heeft gekregen van het feit dat de financiële situatie van de Contractuele Partner na het sluiten van het contract aanzienlijk is verslechterd, met name indien de gast verschuldigde vorderingen van de B&B niet voldoet of onvoldoende zekerheid stelt en daardoor betalingsvorderingen van de B&B in gevaar lijken te komen;
indien door de Contractuele Partner of door een derde enige formele stap is ondernomen met het oog op de ontbinding, de liquidatie of het faillissement van de Contractuele Partner of indien de Contractuele Partner het voorwerp wordt van een procedure op grond van de Wet Continuïteit ondernemingen van 30 januari 2009 (“WCO”).
4. De B&B is verplicht om de Contractuele Partner zonder onnodige vertraging schriftelijk op de hoogte te stellen van de uitoefening van het recht van ontbinding.

5. In de bovengenoemde gevallen van ontbinding heeft de Contractuele Partner geen recht op vergoeding van schade.

VI. Aankomst en vertrek

1. De Contractuele Partner heeft geen recht op de terbeschikkingstelling van specifieke kamers, tenzij de B&B de terbeschikkingstelling van specifieke kamers schriftelijk heeft bevestigd.

2. Geboekte kamers staan ter beschikking van de Contractpartner vanaf 16.00 uur op de overeengekomen aankomstdatum. De Contractpartner heeft geen recht op vroegere terbeschikkingstelling, tenzij hij dit schriftelijk met de B&B is overeengekomen.

3. De geboekte kamers moeten door de Contractuele Partner of door de respectieve deelnemers aan het evenement op de overeengekomen aankomstdatum uiterlijk om 19.00 uur worden opgeëist. Tenzij uitdrukkelijk een later tijdstip van aankomst is overeengekomen, heeft de B&B het recht om na 19.00 uur de gereserveerde kamers bij andere klanten onder te brengen, zonder dat de Contractuele Partner aanspraak kan maken op enige schadevergoeding als gevolg daarvan. In dit verband heeft de B&B recht op ontbinding. Op de overeengekomen vertrekdatum moeten de kamers uiterlijk om 11.00 uur ontruimd zijn en ter vrije beschikking van de B&B worden gesteld. Voor kamers die dan nog niet ontruimd zijn, kan de B&B, naast de schade die zij daardoor lijdt, tot 18.00 uur de dagprijs voor het extra gebruik van de kamer in rekening brengen en vanaf 18.00 uur 100 % van de volledige geldende prijs voor kost en inwoning. Het staat de Contractuele Partner vrij om aan de B&B te bewijzen dat er geen schade of een aanzienlijk lagere schade aan de B&B is ontstaan.

VII. Wijzigingen in het aantal deelnemers en het tijdstip van het evenement

1. Bij het plaatsen van de bestelling is de Contractuele Partner verplicht aan de B&B mee te delen hoeveel personen er verwacht worden aan het evenement deel te nemen. Uiterlijk vier werkdagen vóór het evenement moet de B&B schriftelijk in kennis worden gesteld van het definitieve aantal deelnemers, zodat een gedegen voorbereiding mogelijk is. Voor een wijziging van het aantal deelnemers met meer dan 5 % is de toestemming van de B&B vereist.

2. Bij het in rekening brengen van door haar te verlenen diensten op basis van het aantal ingeschreven deelnemers (zoals eten en drinken), berekent de B&B haar prijs op basis van het werkelijke aantal aanwezige personen, indien het ingeschreven en contractueel overeengekomen aantal deelnemers toeneemt. Indien het contractueel overeengekomen aantal deelnemers met meer dan 5 % daalt, heeft de B&B het recht het contractueel overeengekomen aantal deelnemers min 5 % in rekening te brengen. 3. Indien het aantal deelnemers met meer dan 10 % daalt, heeft de B&B het recht de prijzen redelijkerwijs te verhogen en de bevestigde kamers te wijzigen, tenzij een dergelijke verhoging en/of wijziging voor de Contractuele Partner onredelijk zou zijn. De prijzen kunnen ook door de B&B worden gewijzigd indien de Contractuele Partner naderhand wijzigingen wenst aan te brengen in het aantal deelnemers, de diensten van de B&B of de duur van het evenement, en de B&B daarmee instemt. Indien een afscheidbaar deel van een geboekt evenement niet wordt gebruikt, kan de B&B een redelijke vergoeding vragen voor het niet afgeroepen deel overeenkomstig de bepalingen van IV lid 1 a) tot c).

4. Het staat de Contractuele Partner vrij te bewijzen dat de B&B hogere uitgavenbesparingen heeft.

5. Indien de overeengekomen tijdstippen voor het begin en het einde van het evenement zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de B&B worden verschoven, kan de B&B extra kosten in rekening brengen voor het ter beschikking stellen van personeel en materiaal, tenzij de B&B verantwoordelijk is voor dit uitstel.

6. Voor evenementen die later dan 23.00 uur duren, kan de B&B, tenzij anders bepaald, haar personeelskosten vanaf dat tijdstip gespecificeerd in rekening brengen. Bovendien kan de B&B de aan haar personeel gemaakte reiskosten gespecificeerd in rekening brengen indien zij buiten de openingsuren van het openbaar vervoer naar huis moeten vertrekken.

VIII. Meegebrachte spijzen en dranken

De Contractuele Partner mag alleen eten en drinken meebrengen naar de evenementen indien dit schriftelijk met de B&B is overeengekomen. In deze gevallen kan de B&B een vergoeding voor de dienst vragen om de overheadkosten te dekken.

IX. Het houden van het evenement

1. Indien de B&B voor en in opdracht van de Contractuele Partner technische of andere apparatuur voor het evenement van derden betrekt, handelt zij in naam van, op machtiging van en voor rekening van de Contractuele Partner. De Contractuele Partner is aansprakelijk voor de zorgvuldige behandeling en ordelijke teruggave van deze apparatuur. Hij vrijwaart de B&B van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke apparatuur.

2. Voor het gebruik van elektrische apparatuur van de Besteller of de Contractuele Partner met het stroomnet van de B&B is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de B&B vereist. Storingen of schade aan de technische installaties van de B&B als gevolg van het gebruik van dergelijke apparaten en apparatuur zijn voor rekening van de Contractuele Partner, tenzij deze schade aan de B&B is toe te rekenen. De B&B heeft het recht de uit een dergelijk gebruik voortvloeiende elektriciteitskosten op forfaitaire basis te boeken en in rekening te brengen.

3. Met toestemming van de B&B heeft de Contractuele Partner het recht om zijn eigen telefoon-, telefax- en datatransmissieapparatuur te gebruiken. De B&B kan voor dit gebruik lijn- en aansluitingskosten in rekening brengen. Indien de aansluiting van de eigen systemen van de Contractuele Partner tot gevolg heeft dat de voor het beoogde doel geschikte B&B-systemen ongebruikt blijven, kan een redelijke vergoeding voor gebruiksderving in rekening worden gebracht.

4. De B&B zal zich inspannen om door de Contractuele Partner gemelde storingen van de technische of andere apparatuur van de B&B onmiddellijk en zonder onnodige vertraging te verhelpen. De betaling kan niet worden ingehouden of verminderd, tenzij deze verstoringen aan de B&B te wijten zijn.

5. De Contractuele Partner is verplicht om op eigen kosten alle toestemmingen van de autoriteiten te verkrijgen die nodig kunnen zijn om het evenement uit te voeren. Hij is verantwoordelijk voor de naleving van deze toestemmingen, alsmede van alle andere publiekrechtelijke bepalingen in verband met het evenement. Indien de Contractuele Partner de uitvoering van diensten in het kader van het evenement (zoals montagewerkzaamheden, enz.) aan derden delegeert, ziet de Contractuele Partner toe op de naleving van alle relevante voorschriften inzake arbeidsbescherming en veiligheid.

6. De Contractuele Partner is verantwoordelijk voor het vervullen van de formaliteiten en voor de afrekening met de bevoegde instellingen (bv. SABAM) zoals vereist in het kader van muziekuitvoeringen en geluidsinstallaties die door de Contractuele Partner zelf worden geregeld.

7. De Contractuele Partner mag geen namen en handelsmerken van de B&B gebruiken in het kader van reclame voor het evenement, tenzij dit vooraf met de B&B is overeengekomen.

X. Ingebrachte voorwerpen

1. Indien de Contractuele Partner tentoonstellingsstukken of andere voorwerpen – zelfs persoonlijke – meebrengt naar de zalen van het evenement/de B&B, doet hij dit op eigen risico. De B&B aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, vernieling of beschadiging, behalve in gevallen van grove nalatigheid of opzet van de zijde van de B&B. Dit geldt niet voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid. Eveneens van deze aansprakelijkheidsuitsluiting uitgesloten zijn alle gevallen waarin de veilige bewaring een plicht vormt die typisch is voor het contract in kwestie.

2. Meegebracht decoratiemateriaal moet voldoen aan de brandpreventievoorschriften, waarvoor de B&B het recht heeft een door de bevoegde autoriteiten afgegeven bevestiging te vragen. Indien een dergelijke bevestiging niet wordt verstrekt, heeft de B&B het recht om reeds meegebracht materiaal op kosten van de klant te verwijderen. Gezien de mogelijke schade die hiermee gepaard gaat, is voor de installatie en montage van voorwerpen voorafgaand overleg en overeenstemming met de B&B vereist.

3. Na afloop van het evenement moeten de tentoonstelling of andere meegebrachte voorwerpen zonder onnodige vertraging worden verwijderd. De B&B heeft het recht de achtergelaten voorwerpen op kosten van de Contractuele Partner te verwijderen en op te slaan. Indien deze verwijdering onredelijk hoge kosten met zich meebrengt, heeft de B&B het recht de voorwerpen te laten staan in de ruimte waar het evenement heeft plaatsgevonden en de respectieve huurprijs voor die ruimte in rekening te brengen voor de tijd gedurende welke de voorwerpen daarin blijven staan. De Contractuele Partner is het recht voorbehouden te bewijzen dat er minder schade is geleden en de B&B is het recht voorbehouden te bewijzen dat er hogere schade is geleden.

4. Verpakkingsmateriaal (karton, dozen, plastic materiaal, enz.) dat aan de Contractuele Partner of aan een derde kan worden toegeschreven in verband met de levering van artikelen voor het evenement, moet door de Contractuele Partner worden weggegooid of verwijderd. Indien de Contractuele Partner verpakkingsmateriaal in de B&B achterlaat, is de B&B gerechtigd dit op kosten van de Contractuele Partner af te voeren.

XI. Aansprakelijkheid van de Contractuele Partner

1. De Contractuele Partner is aansprakelijk voor alle schade aan gebouwen of inrichtingen veroorzaakt door deelnemers aan het evenement en/of bezoekers, werknemers, andere derden uit de sfeer van de Contractuele Partner of door de Contractuele Partner zelf of zijn wettelijke vertegenwoordigers en agenten.

2. De B&B kan de Contractuele Partner verzoeken een redelijke zekerheid te stellen ter dekking van eventuele schadeclaims (bv. verzekering, waarborgsommen, garanties).

XII. Aansprakelijkheid van de B&B, beperking

1. In geval van verstoring van of gebreken aan de diensten van de B&B, zal de B&B zich inspannen om deze zonder onnodige vertraging te verhelpen, zoals door de Contractuele Partner meegedeeld. Indien de Contractuele Partner verwijtbaar nalaat de B&B van een gebrek in kennis te stellen, geeft dit geen recht op vermindering van de contractueel overeengekomen vergoeding.

2. Behoudens de wettelijke bepalingen is de B&B aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit letsel aan leven, ledematen en gezondheid en voor het opzettelijk niet melden van gebreken.

3. Voor alle andere schade die niet onder XII lid 2 valt en veroorzaakt is door lichte nalatigheid van de B&B, haar wettelijke vertegenwoordigers of haar agenten, is de B&B slechts aansprakelijk indien deze schade te wijten is aan het feit dat een wezenlijke contractuele verplichting of een kardinale verplichting geschonden werd op een manier die het doel van het contract in gevaar brengt. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die voor dit soort contract typisch te voorzien is.

4. De voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid zijn van toepassing op alle schadeclaims, ongeacht hun rechtsgrond, met inbegrip van claims uit onrechtmatige daad. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn ook van toepassing op schadeclaims van een Contractuele Partner tegen werknemers of agenten van de B&B.

5. Voor meegebrachte voorwerpen is de B&B aansprakelijk jegens de Contractuele Partner met inachtneming van de wettelijke bepalingen, d.w.z. tot 100 maal de kamerprijs per dag (exclusief BTW en andere belastingen), echter tot een maximum van EUR 3.500,00. Voor kostbaarheden (contant geld, juwelen, enz.) is de aansprakelijkheid beperkt tot EUR 800,00. De B&B raadt aan voorwerpen in de kluis op de kamer of in de centrale hotelkluis te deponeren.

6. Indien de Contractuele Partner een parkeerplaats in de garage of het parkeerterrein van de B&B ter beschikking wordt gesteld, zelfs tegen betaling, vormt dit niet het sluiten van een borgtochtcontract. De B&B heeft geen bewakingsverplichtingen voor de voertuigen. Indien voertuigen of de inhoud van voertuigen die geparkeerd staan of zich anderszins op het terrein van de B&B bevinden, verloren gaan of beschadigd worden, is de B&B niet aansprakelijk, tenzij de B&B deze schade heeft veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid. Dit geldt ook voor agenten van de B&B. De schade moet uiterlijk bij vertrek uit de B&B bij de B&B worden aangegeven.

7. Wekdiensten worden door de B&B met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, behalve in gevallen van grove nalatigheid of opzet.

8. De B&B zal berichten, post en zendingen van goederen voor de Contractuele Partner en de deelnemers met zorg behandelen. De B&B draagt zorg voor de bezorging, de opslag en, op verzoek en tegen betaling, de toezending ervan, alsmede van gevonden voorwerpen bij navraag. Aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, behalve in gevallen van grove nalatigheid of opzet. De B&B heeft het recht de voornoemde voorwerpen na een bewaartermijn van uiterlijk een maand aan het plaatselijke bureau voor gevonden voorwerpen te overhandigen, tegen betaling van een redelijke vergoeding.

9. De aanspraken van de Contractuele Partner op schadevergoeding verjaren uiterlijk twee jaar na het tijdstip waarop de Contractuele Partner kennis krijgt van de schade, of, ongeacht deze kennis, uiterlijk drie jaar na het schadebrengende feit. Dit geldt niet voor aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven of ledematen, alsmede voor elke andere schade die berust op plichtsverzuim door opzet of grove nalatigheid van de B&B, een wettelijke vertegenwoordiger of een agent van de B&B.

XIII. Slotbepalingen

1. Wijzigingen of aanpassingen van het Contract, van de aanvaarding van de offerte of van deze Algemene Voorwaarden voor de organisatie van evenementen moeten schriftelijk gebeuren. Eenzijdige wijzigingen of veranderingen van de kant van de Contractuele Partner zijn ongeldig. Om de in deze Algemene Voorwaarden vastgelegde schriftelijke vormvereisten te behouden, is het ook voldoende als een dergelijke kennisgeving per fax of e-mail wordt gedaan.

2. Plaats van uitvoering en betaling is de maatschappelijke zetel van de B&B.

3. Elk geschil betreffende de interpretatie of de toepassing van het Contract of van deze Algemene Voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

4. De wetten van het Koninkrijk België zijn van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

5. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden voor de organisatie van evenementen ongeldig of nietig zijn of worden, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast. De wettelijke bepalingen zijn aanvullend van toepassing.

Laatst bijgewerkt: Oktober 2021

Wil je op de hoogte gehouden worden van komende activiteiten?

laat je inspireren

© 2022 Hallerbos B&B Alle rechten voorbehouden
  • Website door